ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006003 מתאריך 30/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 33/ באזור תעשיה.16/07/2012
חבל מודיעיןתוכניתגז/ 568פארק תעסוקה.
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 20פיצול נחלה. צור-משה.26/02/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 453/ 4אזור תעסוקה גיל-עמל22/12/2011
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 13הרחבת קרית חינוך דרור.02/08/2006
לב השרוןתוכניתצש/ 62/ 5אזור תעסוקה פארק השרון תחנת תדלוק ושרותי דרך.23/06/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1233/ 24/ אהגדלת אחוזי בניה עיקריים, הגדלת מס' הקומות תוספת 2 קומות - רמת סיב.20/02/2008
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
רמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 5/ בהגדלת שטח בניה למגורים לקומה, הקטנת קוי בנין קדמי וצדדי.25/06/2006
לב השרון, שרונים, אבן יהודה, צורן קדימהתוכניתמח/ 238כביש 4 מחלף אילנות.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 2000קביעת תנאים אחידים להוצאת היתרי בניה.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 17לקבוע במגרש 88 זכויות בניה למרתף (בהתאם לקיים).23/01/2008
רחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 27הגדלת מס' יח"ד, הגדלת מס' קומות, תוספת לשטחים עירקריים וע"י כך שינוי גודל דירה21/09/2006
לודתוכניתלד/ 6160התחדשות עירונית עיבוי מתחם חסכון ג'.26/03/2009
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 81שינוי יעוד מחקלאי למסחר ותעסוקה.
תוכניתתממ/ 3/ 58תכנית מתאר מחוזית-מחוז מרכז-שינוי מס' 58 - א. ת. קשת
נושאמחוז מרכזנושא כללי