ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2006002 מתאריך 24/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 1200/ 2שינוי ממגורים א ל-ב. הקצאת מגרשים חדשים, קביעת: ש.צ.פ. ש.ב.צ. דרכים חדשות,יח"ד07/10/2010
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 249/ 6שינוי יעוד חלק משטח לבניני ציבור לדרך ולשטח צבורי פתוח.29/06/2009
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 68שינוי מחקלאי ל: מגורים א' לדרך, לש.צ.פ, לש.ב.צ. קביעת קוי בניין למבנה קיים.
גבעת שמואלבקשה ועדה מקומיתממ/ ש/ 930תכנית בינוי בגעת שמואל. רמת אילן.
טייבהתוכניתטב/ 3276שינוי מש.צ.פ. למגורים ג',התווית שביל ודרך משולבת,קביעת הוראות בניה וקונטור בני
חוף השרוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 146תכנית בינוי ופיתוח לשטח "אזור משואה" מוסד "משואה".
חוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 145ביס' משותף כפר שמריהו רשפון.הקמת חדר מורים וכיתות.
חוף השרון, געשבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 148אישור תכנית בינוי לפי הוראות תכנית חש/3/8.
חוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 147שיפוץ בניין בית העם.
שורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 3שינוי ממגורים בנחלה למגורים א'(קוטג'ים צמודי קרקע) שינוי מש.פ.פ.למגורים בנחלה.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1255/ 54שינוי ממגורים ג + חזית מסחרית למגורים ג, בטול מבנה מסחרי ובניית 2 בניינים.31/07/2008
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 730שמוש חורג חניון מכוניות.
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 58/ 2תוספת שטח עיקרי של 30.00 מ"ר עבור דירת גג בלבד.23/10/2006
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 11הוספת חלקה שנשמטה בהוראות התכנית התקפה, תיקון טעות סופר.
רחובותתוכניתרח/ 2001/ 10/ ג/ 4תוספת שטח עיקרי בקומה א בלבד כל שאר הוראות וזכויות הבניה בהתאם רח/10/2001/ג/1005/06/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 1304/ 3שינוי תנאים. הקמת תחנה לשאיבת שפכים ולמכון טיהור שפכים כפר סבא-הוד השרון.13/03/2007
נתניהתוכניתנת/ 401/ 14/ א/ 3תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות לבניין קיים, תוספת יח"ד אחת.11/11/2008
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 27שינוי ממגורים לבעלי מקצוע לאזור מגורים א',קביעת זכויות בניה,ותנאים למתן היתר ב
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 35שינוי ממגורים ב' לג',הגדלת מס' יח"ד ומס' הקומות, תוספת אחוזי בניה לשטח העיקרי.08/11/2006
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 26שינוי ממגורים מיוחד למגורים רב קומות,הגדלת שטחים עיקריים שטחי שירות,יח"ד,קומות22/05/2008
נושאמחוז מרכזנושא כללי