ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2006013 מתאריך 26/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 10להסדיר את הפעילות בגן האירועים הקיים במסגרת חוקי התכנון והבניה.04/09/2007
יבנהתוכניתיב/ 244קביעת אזור מגורים מיוחד ל-350 יח"ד,פיתוח שטח הפארק הציבורי חלק דרום וחלק צפון21/09/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ א/ 7קביעת אזורי מסחר ומשרדים ופרוט הזכויות בהם.
לב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 28ממגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד, משטח מרכז אזרחי לדרך ולש.צ.פ.25/09/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 5/ גקביעת הוראות בדבר:חלוקת החלקה למגרשים,גודל מג' מינימלי,זכויות בניה,בינוי,גובה12/12/2006
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 23שינוי ממגורים ב' ומוסדות ציבור למגורים ג' מיוחד+קומות קרקע וחניה תת קרקעית+ב.צ
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 21תוספת יח"ד בקומת קרקע.23/10/2006
דרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ באיחוד וחלוקה בהסכמה,תוספת זכויות בניה,תנאים למתן היתר בניה,תנאים להריסת מבנים17/07/2006