ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006013 מתאריך 26/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 138.
נתניהתוכניתנת/ 537/ 22תוכנית נת/ 537/ 22
הוד השרוןתוכניתמח/ 263יצירת ציר ציבורי המחבר את ציר החינוך ו"שדרת הפרדס" עם מרכז העיר.הוחלף מהר/1305
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 16שינוי יעוד חלקה ממגורים ב' למעורב מסחר ומגורים.28/08/2006
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 263/ 2/ 1שינוי יעוד משטח מסחרי למגורים א', וכן שינוי בניין צדדי.20/08/2006
טייבהתוכניתטב/ 3260קביעת חזית מסחרית בקומת קרקע, תוספת קומת מסחר, שינוי ממגורים למדרכה וחניה צבור28/08/2006
דרום השרון, קסם, ג'לג'וליהתוכניתמח/ 255תכנית מתאר ג'לג'וליה לשנת 2020.
נס ציונהתוכניתנס/ 118/ 8תוספת שטחי שירות עבור מחסנים דירתיים.20/11/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 11/ 3מגדל מגורים צמוד לראשון סנטר, מסחר משרדים ומגורים.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3165תוספת שטח עיקרי של 20 מ"ר לכל אחת מ-4 הדירות בקומה א ע"י תוספת רצפה לשטח מעטפת23/10/2006
רעננהתוכניתרע/ 1/ 299/ בשינוי מאזור מסחר ומשרדים למגורים ג', קביעת:זכויות בניה, בינוי , קוי בנין.21/09/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 31/ א/ 2הוספת זכויות בניה.20/11/2006
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 33/ אהגדלת השטחים העיקריים המותרים לצורך הוספת מרפסות בלבד,קביעת זכויות והוראות בני23/10/2006
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 293שינוי מחקלאי/מגורים למגורים א,חלוקת המגרש לשלשה מגרשים, הקטנת קו בנין לרוטשילד15/02/2007
כפר סבאתוכניתכס/ 22/ 5/ גפרויקט פינוי-בינוי, הרחבת הרחובות גאולה וגורדון, שינוי מגורים ב מיוחד למגורים.19/09/2007
שורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7יד בנימין- מ.א. נחל שורק24/12/2006
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007