ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006014 מתאריך 07/08/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ב/ 1תקן חניה למגורים בבניה חדשה.
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 31/ 5/ 2קביעת שטח מגרש מינימלי לאזור מגורים (בית דו משפחתי).22/03/2007
קסםתוכניתק/ 3000/ 2תוכנית ק/ 3000/ 2
דרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 12שינוי יעוד משמורת טבע לש.צ.פ. ודרך, שלולית ירחיב.26/02/2007
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
אלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 2שינוי משטח למגורים ב' לשטח למגורים מיוחד ולבניני ציבור.הגדלת: צפיפות,מס' קומות06/05/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1210/ 48תוספת יח"ד, תוספת קומה + חדר על הגג, שינוי קו בנין צדדי.30/04/2007
רעננהתוכניתרע/ 2005/ יאתוספת שטח עיקרי בקומת קרקע.
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5141הקמת מרכז עירוני המשלים את הרצף האורבני הקיים מדרום.24/09/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 110/ 20התחדשות עירונית במתחם השוק.
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 206/ 3שינוי יעוד מגרש צ-2 משטח לבנין ציבורי למגורים א'.24/12/2006
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 10שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר מגורים.19/09/2007
לודתוכניתלד/ 6160התחדשות עירונית עיבוי מתחם חסכון ג'.26/03/2009
רעננהתוכניתרע/ 2005/ יבתוספת שטחי בניה עיקרים, קביעת בינוי מחייב.12/12/2006
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 58/ 2תוספת שטח עיקרי של 30.00 מ"ר עבור דירת גג בלבד.23/10/2006
נתניהתוכניתתממ/ 3/ 21/ 8שינוי הוראות לענין תכליות ושימושים מותרים ב"אזור נופש פנאי ותיירות"10/01/2012