ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006015 מתאריך 24/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2747שינוי יעודי קרקע20/11/2006
חבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתחמ/ 76/ 5אזור מגורים א, ב, ג, ג מיוחד, ב.ציבור, מסחר, ת. דלק, אזור מלאכה ואחסנה, ספורט.
רחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 13.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3036/ 1.
טייבהתוכניתטב/ 3099קביעת חזית מסחרית, הגדלת אחוזי בניה, תוספת קומה.04/09/2007
טייבהתוכניתטב/ 3114בית אבות שינוי יעוד מש.צ.פ. לש.ב.צ., ממגורים לש.ב.צ. קביעת הוראות בניה.13/03/2012
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 31קלנסווה- שינוי מחקלאי לאזור מגורים א', הפקעת שטח לש.צ.פ.שינוי חלק מדרך למגורים25/09/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 15תכנון מחדש למגרשים 5001 ו- 5004 בצורן25/09/2008
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 14/ גשהם אזור תעסוקה07/03/2010
גלילית מחוז המרכז, דרום השרון, קסם, כפר ברא, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 230יער חורשים11/09/2012
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 79/ גשינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור משולב, קביעת הוראות בניה ופיתוח.30/11/2006
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
שורקותתוכניתבר/ 304אגני שקוע והחדרה "יבנה 4" בתחום שיפוט שורקות
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 18קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית,שינוי מ"אזור חקלאי" ל"מגורים וחקלאי בנח21/09/2006
שורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 302אתר הטמנת פסולת יבשה ושיקום - נאות לירן.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 386שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחרי מיוחד לגן אירועים.12/07/2007
רמלהתוכניתלה/ 16/ 14/ בשינוי בתנאים למתן היתרי בניה ותעודות גמר ושינוי בשלבי ביצוע שנקבעו ב-גז/14/16.10/04/2006
נתניהתוכניתנת/ 401/ 20/ א/ 7הגדלת שטחים עיקריים ביעוד מגורים, שינוי קוי בנין למרתפים.05/06/2007
כפר סבאתוכניתכס/ 483קביעת זכויות בניה, קביעת בינוי.10/03/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 294שינוי מחקלאי/מגורים למגורים א', חלוקת המגרש לארבעה מגרשים,הקטנת קו בנין לפלמ"ח26/02/2007
שורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 8יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה.13/03/2007
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 3תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת גז טבעי - חיבור לתחנת הכח "גזר"18/12/2006