ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2006035 מתאריך 22/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 573א.ת דרומי,גדרה
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
לודתוכניתלד/ 161פיתוח שטח למשרדים ולתעשיות עתירות ידע, באזור התעשיה הצפוני בלוד20/03/2008
רחובותתוכניתרח/ 950/ 37שינוי מאזור לפיתוח לאזור מגורים ג' מיוחד ואזור מגורים קיים, קביעת זכויות בניה.07/10/2010
דרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 18תוספת זכויות בניה, הגדלת אחוזי התכסית, קביעת הוראות להריסה.28/06/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 12איחוד וחלוקה מחדש , והרחבת דרך21/05/2007
שורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7יד בנימין- מ.א. נחל שורק24/12/2006