ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2005017 מתאריך 09/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 01/ 4סירוב היתר למקבץ דיור
פתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 782-775/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
ראשון לציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 05/ 18/ 4סירוב לגדר מחסן וחנייה
רחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 971/ 4דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יחד
רחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 981/ 4דחיית התנגדות לתוכנית לתוספת יח"ד
רחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 984/ 4דחיית התנגדות לתוכנית לתוספת יח"ד