ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2007003 מתאריך 26/04/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 1361/ 4שינוי יעוד לאולם שמחות פתוח.
טירהתוכניתטר/ 2317שילוב משרדים, תעשיה עתירת מדע, מסחר, אולם שמחות, אולמות תצוגה, ותחנת דלק במגר
טירהתוכניתטר/ 2460.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 59שינוי יעוד דרך למגורים ג, חלוקה למגרשים.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 77קביעת שני בנינים נפרדים על המגרש.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 87ביטול חלק מדרך והפיכתה למגורים ג' ולש.צ.פ.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 58הקטנת רוחב דרך, שינוי ממגורים ג' לג' עם חזית מסחרית.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 68קביעת הוראות והגבלות בניה,התווית דרכים חדשות,שינוי ממגורים ג לג עם חזית מסחרית
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 104שינוי מדרך ציבורית לאזור מגורים ג, פתיחת שבילים.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 65שינוי ממגורים לצבורי פתוח ודרך,בטול חלק מדרך והמרתה למגורים ג.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 62הקטנת קו בנין, שינוי יעוד מצבורי פתוח למגורים ג.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 72חלוקת מגרש לשני מגרשים.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 1413שינוי מיקום משביל והתווית שביל חדש, שינוי מיקום והקטנת ש.ב.צ.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 63איחוד שני מגרשים, שינוי יעוד קרקע משביל למגורים ג.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 33/ אשינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשיה ומלאכה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 44קביעת קוי בנין אחוזי בניה והוראות בניה ובינוי.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 60שינוי יעוד חניה ציבורית לדרך גישה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 22/ אחלוקה חדשה למגרשי מגורים ג בהסכמה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 0/ דקלנסואה 4- - בתים אפורים.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 0/ בקלנסווה 2- בתים אפורים.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 0/ אקלנסואה 4-בתים אפורים.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 116.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 25.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 24.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 10שינוי משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 2חלוקת החלקה למגרשי בניה, קביעת הוראות בניה.
טייבהתוכניתטב/ 2947תוכנית טב/ 2947
טירהתוכניתטר/ 2433שינוי לתכנית מפורטת טר/במ/ 300301/12/2011
טירהתוכניתטר/ 2528תוכנית טר/ 2528
טירהתוכניתטר/ 2519תוכנית טר/ 2519
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 17קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 191שינוי קוי בנין בחזית מזרחית, צפונית, דרומית, הגדלת אחוזי בניה, מס' קומות...
טירהתוכניתטר/ 2488בטול חלק משביל ירוק והמרתו למגורים ג',בטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'.
טירהתוכניתטר/ 2583ביטול חלק מש.ב.צ. למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2581ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2516ביטול חלק מ: דרך למגורים ג',ממגורים ג' לש.ב.צ.,מש.ב.צ. למגורים ג',מקל-דסק לג'.
טירהתוכניתטר/ 2588ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2584ביטול חלק מ: ממגורים ג' לדרך, מדרך למגורים ג'. קביעת הוראות הניה.
טירהתוכניתטר/ 2586ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2590ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2593ביטול חלק מש.ב.צ והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2595ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק.קביעת הוראות03/06/2009
טירהתוכניתטר/ 2596ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', שינוי יעוד מש.ב.צ ל-ש.צ.פ. קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2597ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2599ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2607ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2605ביטול חלק מ:ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת הוראות בנין
טירהתוכניתטר/ 2600שינוי יעוד חלק מדרך ומשטח בנייני ציבור למגורים ג' וקביעת הוראות וזכויות בניה.26/06/2011
טירהתוכניתטר/ 2646ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2647ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2649ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2650ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לשביל ירוק,ביטול שביל והמרתו למגורים ג',קביעת הורא
טירהתוכניתטר/ 2651ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2655ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לש.צ.פ, קביעת הוראות בניה.
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 36הקלה בקו בנין מציר דרך מס' 402 עפ"י הוראות תמא/3,עסקי משולב:מסחר משרדים מגורים
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 82מש.ב.צ לשביל ולמגורים ג'.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 16שינוי מחקלאי למגורים ג.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 10קביעת קוי בנין לבנינים קיימים, קביעת שני בנינים נפרדים על המגרש.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 29שנוי יעוד שטח לבניני ציבור לאזור מגורים ג.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 50לשנות קו בנין קדמי לדרכים מהירות, פרבריות,ראשיות ואזוריות.כדי לאפשר הקמת חממות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 23שינוי קו בנין לחזית, קביעת הוראות בניה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 45שינוי יעוד ממגורים ג לשטח ציבורי לבניני ציבור.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 37קביעת קוי בנין לפי קיים, קביעת הוראות בניה.