ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2007010 מתאריך 29/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 1154/ 52שינוי משטח ציבורי פתוח לבית אבות ותוספת קומות למוסד סיעודי קיים16/12/2010
טייבהתוכניתטב/ 2883שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק דרגה ב'30/04/2008
טירהתוכניתטר/ 2713שינוי מקרקע חקלאית לאזור מגורים ג'.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 19/ גמאזור מסחרי למגורים ב' מיוחד עם חזית מסחרית.
לודתוכניתלד/ 425/ 19שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח.03/09/2009
טייבהתוכניתטב/ 3263תכנית לקביעת חזית מסחרית והכשרת מבנה קיים.01/11/2012
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 91/ 1תוספת שטח עיקרי + שטח עיקרי למרפסות פתוחות.21/07/2008
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 20/ גתוספת קומה ושטחים לדירת גג.04/09/2008
רעננהתוכניתרע/ 1/ 299/ גקביעת בינוי ושימושים במתחם הרחובות קזן-אחוזה-מוטה גור ברעננה.25/08/2009
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3464אישור קוי בנין ואחוזי בניה בהתאם למצב הקיים לבית מגורים.21/07/2008
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 253שינוי מחקלאות למגורים ולש.צ.פ., וקביעת 3 מבנים על המגרש לפי המצב הקיים.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3098/ 17תוספת שטח עיקרי ושטח שרות ל-2 יח"ד בקומת הגג.19/03/2009
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 36שינוי לבינוי ע"י תוספת:זכויות בנייה,יח"ד,שטחים עיקריים ושטחי שרות,קומות.12/05/2009
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 64/ 2שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד ולהרחבת דרך.09/12/2008
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 1/ א/ 2שינוי יעוד מגרש מסחרי למבנה מגורים (מתחם האוניברסיטה).05/08/2010
טייבהתוכניתטב/ 3352החלפת שטח ממגורים ג' לש.צ.פ , החלפת ש.צ.פ למגורים ג'.19/03/2009
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1181אתר דרך, הקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמא/ 36
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1182אתר דרך, הקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמא/ 36
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1183הקמת מתקן שידור קטן.
נושאמחוז מרכזנושא כללי