ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2007008 מתאריך 13/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, קרית עקרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 06/ 342/ 4השלמת גדר איסכורית מעל גדר בלוקים
טירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 06/ 390/ 4דחיית התנגדות לאישור תוכנית איחוד וחלוקה
טירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 06/ 244/ 4דחיית בקשה להיתר