ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2007011 מתאריך 20/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהלו/ 06/ 439/ 4דחיית בקשה לתכנית מפורטת מס' גז/מק/16-22
רמלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרמ/ 06/ 486/ 4בקשה להיתר לתוספת שטח בקומת קרקע
לודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 07/ 029/ 4דחיית בקשה להיתר למתקן תקשורת
פתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 07/ 039/ 4דחיית התנגדות לתוספת קומות ושינוי בקווי בניין
ראש העיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרה/ 06/ 430/ 4דחיית התנגדות לתוספת בניה