ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2007017 מתאריך 06/08/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 566פארק התעסוקה על יד צומת אל-על .09/01/1997
נתניהתוכניתנת/ 396/ 2תוכנית נת/ 396/ 211/09/2012
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
נתניהתוכניתנת/ 556/ א/ 1קביעת מגרשים חדשים והוראות מיוחדות לאזור מגורים מיוחד,ש.ב.צ. ש.צ.פ. ודרכים.
נתניהתוכניתנת/ 547/ 4/ 2ביטול נת/4/547.קביעת יעודים למגורים מיוחד רב קומות,ש.ב.צ. ודרך.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 40/ אשינוי מחקלאי למגורים ב' מיוחד, לש.צ.פ. לדרכים, לאזור תעשיה, קביעת ש.פ.פ. לחניה16/07/2012
נתניהתוכניתנת/ 552/ 41שקום מתחם אנדריוס.
נתניהתוכניתנת/ 556/ ב/ 1קביעת יעודים של:מגורים רב קומות, ש.צ.פ. ש.ב.צ דרך ודרך משולבת.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 570איסור הקמת תחנות דלק באיזור התעשיה רעננה.
נושאמחוז מרכזנושא כללי