ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2007052 מתאריך 08/11/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 06/ 371/ 4אי מתן החלטה בדבר פיצויים בגין תוכנית מח/54/ד
עמק חפר, כפר חייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 07/ 202/ 4דחיית התנגדות להקלה בגובה גדר
פתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 07/ 438/ 4גז/ במ/ 424/ 18