ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2007018 מתאריך 05/11/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמלהתוכניתלה/ 188/ 9שינוי יעוד מאזור מגורים משרדים ומסחר לדרך משולבת ולמגורים.
טייבהתוכניתטב/ 3324שינוי יעוד ממגורים ג' לחזית מסחרית.
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 26תוספת שטח עיקרי, תוספת יחידות דיור, תוספת קומות.18/08/2008
טירהתוכניתטר/ 2075/ 2ביטול חלק משביל קיים והמרתו לשטח מגורים ג.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 76פרויקט פריימן.
רחובותתוכניתרח/ 450/ 8/ 10שינוי יעוד מגרש ממגורים ב' למגורים ג'.הגדלת מס' יחידות הדיור,קביעת זכויות04/12/2008
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 10/ 1שינוי יעוד ממוסד ומשטח פרטי פתוח ודרך לשטח למגורים.18/08/2008
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 244קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים בשטח.
נושאמחוז מרכזנושא כללי