ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2007041 מתאריך 23/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 197יער בן שמן.22/08/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ 179/ 11.03/06/2009
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 244/ אהקמת מגורים בת 137 יחידות דיור.26/01/2012
רחובותתוכניתרח/ 950/ 37שינוי מאזור לפיתוח לאזור מגורים ג' מיוחד ואזור מגורים קיים, קביעת זכויות בניה.07/10/2010
נתניהתוכניתנת/ 750/ 29שינוי ממגורים ג' מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,למגורים מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,ש.פ.פ תוספת יח"ד.30/05/2010