ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2007063 מתאריך 07/11/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ מק/ 566/ 19ליצור מסגרת תכנונית להמשך פיתוחו של פארק התעסוקה.19/12/2007