ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2008001 מתאריך 07/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 1154/ 52שינוי משטח ציבורי פתוח לבית אבות ותוספת קומות למוסד סיעודי קיים16/12/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1261/ 43חלוקת המג' ל2 מגרשים לבניה הכוללים בכל1 מהם מבנה בן 4 קו' מלאות+קומה 5,6 מדורג26/03/2009
טייבהתוכניתטב/ 3308מרכז מסחרי משולב מגורים.23/02/2011
טייבהתוכניתטב/ 3339שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מסחר ותעשיה קלה, דרך מוצעת וחניון.
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002/ 6/ 1יעוד שטח לדרך משולבת.
זמורה, גדרהבקשה ועדה מקומיתזמ/ ש/ 375ש.חורג בית אריזה וחממה לאחסנה וממכר מוצרי חקלאות
טירהתוכניתטר/ 2708המרת שטח ממגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית.14/06/2012
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3379/ 1הסדרת נגישות למגרשים באמצעות התווית דרך משולבת.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 306תוספת יח"ד, זכויות בניה, הנחיות בינוי.03/06/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 259הגדלת זכויות בניה.04/01/2011
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 548גאולת הירקון אגן ירוק.
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 143הסדרת כניסות למגרשים (נגישות) והסדר חניה.
דרום השרון, כפר מל"לבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 550גאולת הירקון-נחל קנה, קו סניקה למט"ש כפר סבא
נושאמחוז מרכזנושא כללי