ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2008004 מתאריך 19/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 130/ 12בריכת שחיה פרטית.
דרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ 60/ 6.
מצפה אפק, סביוןתוכניתשד/ 562/ 13בריכת שחיה פרטית.
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 14.
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 18בריכת שחיה פרטית
דרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 116.
דרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 86/ 8.
דרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ 6בריכת שחיה פרטית
טייבהתוכניתטב/ 2506טייבה
יבנהתוכניתיב/ 129/ 8שינוי יעד ממסחר למרכז אזרחי
יבנהתוכניתיב/ 135/ 3.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 14תכנית מפורטת מס' פת/14/1223
קסם, כפר בראתוכניתק/ 1008.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 885/ א.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 6/ 1.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3005.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 4/ 1.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 1/ א.
טייבהתוכניתטב/ 2947תוכנית טב/ 2947
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 163תוכנית מש/ 7/ 1/ 163
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 17קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 48מאזור חקלאי למגורים א', מדרך קיימת למגורים.
נתניהתוכניתנת/ 555/ א/ 13שינוי וקביעת יעודים למגורים,ש.צ.פ. ש.ב.צ,דרך משולבת,דרך וש.פ.פ.קביעת זכויות בנ
דרום השרוןתוכניתשד/ 166/ 1אתר "תנופורט" בקלמניה כביש 554.
נתניהתוכניתנת/ 366/ 37ממגורים למגורים מיוחד, הוספת יח"ד, הוספת זכויות בניה,קביעת קוי בנין.
נתניהתוכניתנת/ 548/ 5/ באיחוד 2 חלקות בהסכמה,שינוי ממלונאות מיוחד למגורים מיוחד,שינוי בינוי,הגדלת שטחי
טייבהתוכניתטב/ 3030שינוי מחקלאי למגורים ג' וצרכי ציבור. אחוד וחלוקה מחדש, קביעת הוראות בניה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 49שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים ודרכים, קביעת הוראות בניה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 51שינוי מחקלאי למגורים א' ודרכים ושצפים, ממגורים א' לדרכים, שבילים, רישוי מבנים
טייבהתוכניתטב/ 3189שינוי ממגורים ג' לש.ב.צ השייך לבי"ס "אלחכמה".
טייבהתוכניתטב/ 2847קביעת: חזית מסחרית, חניה ציבורית.שינוי ממגורים ג' לדרך, המרת דרך למגורים ג'.28/04/2010
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 26שינוי מחקלאי למגורים א', קביעת זכויות בניה למבנים לפעילות לא חקלאיות (פלח).
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 2000קביעת תנאים אחידים להוצאת היתרי בניה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 218קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים, הגדלת אחוזי בניה לקומה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 222שינוי קו בנין בחזית הדרומית, הגדלת אחוזי בניה ב-ק.ק. הגדלת מס' יח"ד ומס' קומות
נתניהתוכניתנת/ 553/ 28שינוי ממגורים ו, א, וש.צ.פ למגורים מיוחד,ביטול קטע דרך למפרץ חניה ולמגור מיוחד
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 216קביעת אחוזי בניה, הקטנת קו בנין, קביעת הוראות בניה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 55שינוי קרקע חקלאית למגורים א, קביעת הוראות בניה, הקצאת שטח לדרכים,חלוקה למגרשים
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 52ימה-שכונת סורה.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 1ביטול תכנית עליות לגג.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 6ביטול תכנית עליות לגג.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 7ביטול תכנית עליות לגג.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 9ביטול תכנית עליות לגג.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 213שינוי קו בנין בחזית צפונית ובמזרחית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות והגבלות בנ
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 230שינוי מאזור רצועת המוביל לאזור מגורים ג', קביעת הוראות וזכויות בניה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 56שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים,דרכים משולבות ומגורים א',רישוי מבנים קיימים.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 44שינוי לשטח מגורים, שטח לגידול עדרים ודרכים.
נתניהתוכניתנת/ 553/ 27פרוייקט התחדשות עירונית. ויצמן -בארי.
נתניהתוכניתנת/ 552/ 36פרוייקט התחדשות עירונית. הרב קוק 2.
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 17שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד, מחקלאי ומתעשיה לדרך.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 69שינוי מחקלאי למגורים א', דרכים רישוי מבנים קיימים
טייבהתוכניתטב/ 3224קביעת חזית מסחרית, הפרשה לדרך לקביעת מדרכה, קביעת חניה פרטית.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 209הגדלת: מס' קומות, מס' יח"ד, אחוזי בניה,קביעת הוראות בניה.07/11/2011
טייבהתוכניתטב/ 3150/ 1קביעת: קוי בנין הוראות וחזית מסחרית, שינוי ממגורים ג' לש,צ.פ. ולדרך.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 237תכנית שינוי מתאר מש/ 7/ 1/ 23706/08/2012
יבנהתוכניתיב/ 95/ 7ביטול דרך קיימת והתווית חדשה, שינוי מש.צ.פ, לדרך,מדרך לש.צ.פ מדרך לאזור חקלאי.