ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2008008 מתאריך 10/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
פתח תקוהתוכניתפת/ 2008/ 2שינוי כללי בבינוי,תוך הקטנת סה"כ אזורי מגורים ודרכים והגדלת:שטחים לב.צ. וש.צ.פ26/09/2011
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 48הגדלת שטח עיקרי במגרש, הגדלת שטח עיקרי בקומת קרקע ללא הגדלת תכסית.28/04/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1232/ 87שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך.26/06/2008
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 34הגדלת מס' יח"ד,הגדלת שטחים עיקריים, שינוי בגובה הבניין,קביעת זכויות והוראות בנ
חוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 45/ 8/ א/ 2תוספת יח"ד ע"י הגדלת שטחי בניה מגורים מיוחד למלונאות ולשטחי ספורט ונופש.
שורקות, ברנר, גדרות, גן רוה, חבל יבנה, נחל שורקתוכניתבר/ 309הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות23/02/2011
חוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ 45/ 14תכנון מחדש של שטח "המחנה" של קבוץ תל יצחק בהתאם לתמורות שחלו באופיו של הקבוץ.21/06/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1228/ 23/ היצירת שכונת מגורים ושרותים ציבוריים שכונתיים, פרוייקט אבן עזרא.
פתח תקוהתוכניתפת/ 2004/ 2אוליבקס - מתעשיה למגורים, שטח למבני ציבור, שטחים ירוקים ודרכים.
כפר סבאתוכניתכס/ 501תכנית להחייאת מרכז העיר כפר סבא באמצעות גמישות בתמהיל השימושים.
נושאמחוז מרכזנושא כללי