ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2008006 מתאריך 04/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 86/ 10הסדרת נחל סיר
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 107תחנת תדלוק ושרותי דרך
טייבהתוכניתטב/ 2887.
חבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 479/ דתקנון
חבל מודיעין, גמזותוכניתגז/ 439/ דתקנון
חבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ 49/ 4/ בשינוי תקנון
חבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגז/ 518/ דשינוי תקנון
חבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 618/ דשינוי תקנון
עמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ דשינוי תקנון
עמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2/ דשינוי תקנון
עמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 5/ דתקנון
חבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ דשינוי תקנון
עמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 12/ אשינוי תקנון
חבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ דשינוי תקנון
חבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ דתקנון
עמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 9/ דשינוי תקנון
חבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ ד.
חבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 1/ דתקנון
עמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ דשינוי תקנון
חבל מודיעין, מזורתוכניתגז/ 632/ 1/ ד.
עמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ השינוי תקנון
עמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ זשינוי תקנון
נס ציונהתוכניתנס/ 101/ 1תכנית מתאר מקומית מס' נס/1/101
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 65.
לב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 39.
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 60.
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 6/ 1.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתהצ/ 7/ 1/ 82.
אלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 1אזור לשירותים עירוניים
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3298תוכנית ק/ 3298
לב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ 0/ 2/ 54תוכנית צש/ 0/ 2/ 54
עמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 12שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/12/52505/07/1987
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 275מט"ש שג"ב
נתניהתוכניתנת/ 548/ 33תוכנית נת/ 548/ 311/09/2012
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 200/ 1הוראות לבניה בשטח חקלאי.
חבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ 21שינוי יעוד ממבני ציבור: למסחר, לש.פ.פ, למרכז ספורט, קביעת הוראות בניה.
נס ציונהתוכניתנס/ 86/ א/ 2הגדלת שטחי הבניה, שטח עיקרי בלבד, קביעת זכויות והוראות בניה.
שורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 9תוספת מבנים לאירוח כפרי (כשימושי פל"ח) במגרש למגורים וקביעת זכויות בניה עבורן.
טייבהתוכניתטב/ 3187שינוי מש.צ.פ. ואזור מגורים ג' לשטח מעורב ש.ב.צ./ש.צ.פ, מש.צ.פ. לאזור מגורים ג'
טייבהתוכניתטב/ 3220שינוי ממגורים ג' לג' עם חזית מסחרית, ממגורים ג' לדרך, העלאת אחוזי בניה.
רחובותתוכניתרח/ 228/ 10הגדרת יעוד המגרש לבניין לבית אבות, הגדלת מס' יח'"ד.
טייבהתוכניתטב/ 2906ממגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית, הגדלת אחוזי בנייה ומספר קומות וקביעת מפר17/03/2011
טייבהתוכניתטב/ 3199קביעת חזית מסחרית, שינוי ממגורים ג' לדרך, הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קוי בנין.
נס ציונהתוכניתנס/ 126/ 4"מתחם אורלייט" יצירת אזור תעשיה ומסחר.
רעננהתוכניתרע/ 2005/ יאתוספת שטח עיקרי בקומת קרקע.
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 1חלוקת אזור המגורים למגרשים, קבוץ חפץ חיים.
טייבהתוכניתטב/ 3150קביעת קוי בנין והגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות בניה.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3074/ 3קביעת מסגרת תכנונית כמופיע בתשריט,ליעד שטחים ולקבוע זכויות בניה תכליות ושמושים
עמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 20חלוקת ש.פ.פ למגרש חדש למגורים ולש.פ.פ., שינוי יעוד מגרש ממגורים לש.פ.פ.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 76/ אקביעת מסגרת להרחבות דיור, תוספת זכויות., קביעת קוי בנין וגובה מבנה, קביעת הורא
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 115/ דחלוקת מגרש ללא הסכמה, שינוי יעוד מגרש שנוצר מש.ב.צ. למסחרי.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 178שינוי ממסחרי לש.צ.פ., ומש.ב.צ. למגורים א' מיוחד.
לודתוכניתלד/ 1300/ 20חיבור שכונות מערביות עם העיר הותיקה ע"י קביעת מעבר עילי מעל מסילת ברזל והתחברו
שורקות, ברנרתוכניתבר/ 232/ 3/ 1מעבר לכלי רכב למתחם תחנת הדלק
לודתוכניתלד/ 6154שינוי משטח למוסד מיוחד לשטח לבניני ציבור.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 160שינוי ממגורים א ל-א מיוחד, הסדרת הגבול בין החלקות ע"י איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה
טייבהתוכניתטב/ 2657קביעת:קוי בנין,אחוזי בניה,מס' יח"ד,שני בנינים נפרדים במגרש.זכות מעבר ממגרש למג
טייבהתוכניתטב/ 3267קביעת קונטור בניה, העלאת אחוזי בניה, קביעת 4 קומות על קרקע והוראות בניה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 68שינוי מחקלאי ל: מגורים א' לדרך, לש.צ.פ, לש.ב.צ. קביעת קוי בניין למבנה קיים.
נתניהתוכניתנת/ 368/ 14/ אכביש איקאה,התווית דרך חדשה,שינוי מתעשיה,ש.צ.פ. ושרותים עירוניים למעורב,ש.צ.פ.25/05/2011
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 27שינוי ממגורים לבעלי מקצוע לאזור מגורים א',קביעת זכויות בניה,ותנאים למתן היתר ב
רחובותתוכניתרח/ 74/ 8/ 3תוספת שטחי בניה ל-4 יח"ד קיימות בק.קרקע ובקומה א'.שינוי בקו בנין צדדי(צפוני).
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 899לשנות השטח לש.ב.צ וביטול החלוקה הקיימת.
לודתוכניתלד/ 2/ 6בטול: מגרשים ואיחודם ודרך קיימת, יצירת שטח חניה והגדלת שטח אזור תעשיה.