ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008015 מתאריך 25/05/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 646/ 6/ א.08/07/2010
יבנהתוכניתיב/ 201/ 4מתנ"ח יבנה מרכז משולב לתחבורה, שירותי מסחר, תרבות ובילוי.08/01/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 34קביעת יעודי קרקע לאזור מעורב26/11/2009
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 264שינוי חלקה ממגורים א' לא' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד,ושטח עיקרי למגורים,קביעת שטחי ש21/10/2010
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 1/ א/ 2שינוי יעוד מגרש מסחרי למבנה מגורים (מתחם האוניברסיטה).05/08/2010