ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2008012 מתאריך 16/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 303/ 2תוכנית זמ/ 303/ 2
חוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44/ 7/ אאזור תעסוקה בית יהושע25/11/2010
גזרתוכניתגז/ 64/ אגן לאומי - תל גזר
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 193/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.11/02/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 505/ 12שכונת שלום אש, פרוייקט התחדשות עירונית.03/03/2009
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
יבנה, שורקותתוכניתמח/ 261תכנון מפורט לרובע "יבנה מזרח" ע"י קביעת יעודי קרקע זכויות ומגבלות בניה.
דרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 119/ 34שינוי שטח מגורים בנחלות לשטח משקי עזר.04/12/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 28/ אמתחם "קורנצקי-בובליל-סופרפלסט"30/05/2010
רמלהתוכניתלה/ 1000/ 16/ א"גן חקל ב'" הרחבה.
נתניהתוכניתנת/ 537/ 1/ 5שינוי מש.ב.צ ושצ.פ למגורים מיוחד רב קומות, ש.ב.צ וש.צ.פ.25/09/2008
טייבהתוכניתטב/ 3354קביעת חזית מסחרית, שינוי יעוד מ-ש.פ.פ לחניה ציבורית.31/07/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 41חלוקת המגרש לשני מגרשי מגורים,קביעת הוארות בדבר גודל מגרש מינימלי ושינוי בינוי17/12/2008
טייבה, לב השרון, מזרח השרוןתוכניתמח/ 276תכנית מתאר קלנסווה
טירהתוכניתטר/ 5101שינוי יעוד מש.ב.צ לדרך משולבת
רחובותתוכניתרח/ 450/ 8/ 10שינוי יעוד מגרש ממגורים ב' למגורים ג'.הגדלת מס' יחידות הדיור,קביעת זכויות04/12/2008
תוכניתתממ/ 3/ 21/ 12שינוי הוראות לעניין תכליות ושימושים מותרים ב"מוסד"25/11/2008
תוכניתתמא/ 13/ 7תכנית מתאר ארצית לחופי הים התיכון - הוספת סעיף גמישות להוראות התכנית12/10/2008