ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008019 מתאריך 29/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רחובותתוכניתרח/ 84/ 14/ אשינוי קרקע חקלאית ל: ש.ב.צ. ש.צ.פ. אזור מגורים ג',אזור מסחרי, דרכים.26/11/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 71התחדשות עירונית במתחם בר-כוכבא.29/06/2009
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 56איחוד וחלוקה ללא הסכמה, שינוי מדרך,ש.ב.צ. ומגורים ג',לש.ב.צ.,דרך ומגורים מיוחד21/06/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1154/ 52שינוי משטח ציבורי פתוח לבית אבות ותוספת קומות למוסד סיעודי קיים16/12/2010
נתניהתוכניתנת/ 750/ 29שינוי ממגורים ג' מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,למגורים מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,ש.פ.פ תוספת יח"ד.30/05/2010