ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2008010 מתאריך 24/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 407/ 3תכנית מס' פת/3/407
פתח תקוהתוכניתפת/ 407/ 4.
פתח תקוהתוכניתפת/ 435/ 1תכנית מס' פת/1/435
פתח תקוהתוכניתפת/ 1251/ אתכנית מס' פת/1251/א
פתח תקוהתוכניתפת/ 1280/ 11תכנית מס פת/11/1280
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 15מבנה לבנק10/10/1996
טירהתוכניתטר/ 2433שינוי לתכנית מפורטת טר/במ/ 300301/12/2011
טירהתוכניתטר/ 2545תוכנית טר/ 2545
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 164/ 3/ במש.ב.צ לשטח מגורים וש.צ.פ, מש.צ.פ. לדרך משולבת, שטח לבנין ציבורי, ש.צ.פ...
טירהתוכניתטר/ 2159/ 1קביעת מס' קומות בהתאם לקיים, קביעת בית קברות פרטי בהתאם לקיים.05/08/2010
ראש העיןתוכניתרנ/ 300/ אשכונה E בראש העין.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 93הגדלת זכויות הבניה לשטח עיקרי.09/12/2008
טירהתוכניתטר/ 2459ביטול חניה ציבורית והמרתה למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
נתניהתוכניתנת/ 552/ 26שינוי יעוד לאזור מגורים ומלונאות מיוחד, הגדלת מס' יח"ד, ומס' הקומות.מלון גליל.
נתניהתוכניתנת/ 800/ 69ראשל"צ 13 מע"ר, מאזור מגורים ג' לאזור מגורים מיוחד, תוספת שטח,שמוש בק"ק למשרד.
טירהתוכניתטר/ 2587הקטנת שביל ירוק בהתאם לקיים, קביעת הוראות בניה.05/03/2009
טירהתוכניתטר/ 2590ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2622ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
נתניהתוכניתנת/ 366/ 37ממגורים למגורים מיוחד, הוספת יח"ד, הוספת זכויות בניה,קביעת קוי בנין.
שורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 11הקטנת קו בנין מציר דרך ארצית מס' 410 מ-70 מ' לקו בנין הזהה לקו בנין צדדי המותר24/04/2012
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 94הגדלת שטח עיקרי ב 70 מ"ר במגרש.09/12/2008
דרום השרוןתוכניתשד/ 194זכויות בניה למבנים חקלאיים, קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
רמלהתוכניתלה/ 200/ 2/ 1/ בתספת יחידות דיור מוגן לקשישים במבנה נוסף,הריסת מבנה קיים המשמש כאולם רב תכליתי
דרום השרוןתוכניתשד/ 1002/ 17שינוי יעוד מש.צ.פ. לשטח למגורים.17/09/2008
רמלהתוכניתלה/ 160/ א/ 26לאפשר מימוש זכויות בניה במגרש:ביטול מבנה להריסה,ביטול הפקעת חלק ממגרש משצפ למג
תוכניתחש/ 29/ 5/ 2שיפור הסדרי התנועה בתחנת תדלוק קיימת ע"י שינוי מחקלאי לתחנות תדלוק ושרותי דרך.
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 10/ דשינוי קו בנין קדמי,קביעת מפלס 0.00, הגדלת שטחי הבניה המותרים עיקריים ושרות.
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 17שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד, מחקלאי ומתעשיה לדרך.
נתניהתוכניתנת/ 368/ 14/ אכביש איקאה,התווית דרך חדשה,שינוי מתעשיה,ש.צ.פ. ושרותים עירוניים למעורב,ש.צ.פ.25/05/2011
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 119הגדלת שטח עיקרי במגרש, הגדלת שטח קומת קרקע.
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ יגהגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות, הגדלת שטחי שרות תת קרקעיים עפ"י תכסית מותרת24/12/2009
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 288הגדלת אחוזי בניה בשתי קומות + קומת גלריה, שינוי יעוד משפ"פ לתעשיה ומלאכה.15/05/2011
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 23קביעת שימושים מותרים בשטח למוסד ציבורי, שינוי משטח בית חולים.
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232/ 4תוכנית בר/ 232/ 4
נתניהתוכניתנת/ 553/ 9/ אקביעת שטחים עיקריים ושירות,קביעת מס' יח"ד,תוספת קומות+בניה על הגג,הריסת גדרות.08/07/2010
תוכניתרצ/ 1/ 6/ 32שינוי יעוד מאזור מגורים לדרך ושטח ציבורי פתוח.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 29/ 3שינוי תכנית רצ/ 1/ 29/ 2 התאמתה לתמא 13 הריסת קיוסקים קיימים ובניית שרותי חוף
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי לקביעת דרך
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 8/ 13שינוי יעד משטח ציבורי פתוח לשטח מבנה ציבורי והתווית דרכי גישה
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 8/ טשינוי יעוד שטח התכניתמאזור מגורים לאזור מגורים מיוחדלבניין ציבורי
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 7/ 12הגדלת השטח לבניין ציבורי למטרת הרחבת קריית חינוך