ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008032 מתאריך 02/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 453/ 4אזור תעסוקה גיל-עמל22/12/2011
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ 5קביעת יעוד קרקע ל: מגורים ג' מיוחד, ש.ב.צ. ש.צ.פ. שטחים לדרכים הוד השרון.
טירהתוכניתטר/ 5101שינוי יעוד מש.ב.צ לדרך משולבת