ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008033 מתאריך 09/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 339/ בהמרת שטחים עיקריים מתחת לקרקע לשטחי שרות,הוספת:שטח עיקרי(משרדים)ושרות בקומה א'09/11/2011
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 85תוספת שטח עיקרי לדירת הגג.
לודתוכניתלד/ 425/ 19שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח.03/09/2009
רחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 26/ 1אלקלעי 4 רחובות.06/04/2009