ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2008019 מתאריך 24/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 128/ גקדימה - תכנית לאיחוד וחלוקה חדשה, ללא הסכמת הבעלים.11/09/2012
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
טייבהתוכניתטב/ 3154שינוי מאזור חקלאי ל: מגורים ג',מגורים ג' עם חזית מסחרית,מגורים ב',מגורים מיוחד
טירהתוכניתטר/ 2567/ 1שינוי מחקלאי למסחר ושוק מקורה, הקטנת קו בנין, פתיחת דרכים,קביעת שטח חניה וש.פת
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 27/ אתכנון שכונת מגורים בהתאמה לסביבה הגובלת.
הוד השרוןתוכניתהר/ 20/ 2אזור תעסוקה בהוד השרון
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 2/ ההודעה על הכנת תכנית עפ"י סעיף 77 לחוק וקביעת תנאים לפי סעיף 78 לחוק.
נושאמחוז מרכזנושא כללי