ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2009002 מתאריך 21/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 13כביש גישה לסלעית-קטע עוקף צור נתן.
חוף השרוןתוכניתחש/ 99גן לאומי חוף השרון.
טירהתוכניתטר/ 2381.
פתח תקוהתוכניתפת/ 505/ 4פת/4/505 תכנית מפורטת
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 19/ 1תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין.24/02/1991
רחובותתוכניתרח/ 950/ 12תוכנית רח/ 950/ 12
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ב/ 1תקן חניה למגורים בבניה חדשה.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 7/ 2הוספת חלקות שנשמטו בהוראות.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 19ראשון לציון
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 82הגדלת שטח עיקרי ב-70 מ"ר ל-250 מ"ר הגדלת שטחי מרתף ב- 50 מ"ר ל- 100 מ"ר.03/06/2009
גזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 18יער משמר איילון.28/04/2010
נס ציונהתוכניתנס/ 132/ בשינוי מחקלאי ליצירת נגישות לאזור טירת שלום,מתן פתרונות ביוב וניקוז,הקצאת ש.צ.פ
נתניהתוכניתנת/ 554/ 16ברכת חנון ס.ע.ן שינוי מתעשיה א,לאזור תעסוקה שטחים עיקריים ושרות.הגדלת קומות.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 48הגדלת שטח עיקרי במגרש, הגדלת שטח עיקרי בקומת קרקע ללא הגדלת תכסית.28/04/2010
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ חשינוי יעוד מגרש ממגורים ב' לב' עם חזית מסחרית,קביעת תנאים והוראות לבניה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ 36/ 2לאפשר הצבת סוככים להגנת היושבים בשולחנות שהוצבו בהיתר רשוי עסקים לפני בתי-אוכל24/04/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 148ראשון לציון
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 142/ 1בניית חנויות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 142/ 4לאפשר חלוקת השטח לשני מגרשים ולקבוע זכויות בניה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 146/ 3העברת שביל להולכי רגל מצד מזרח לצד מערב ופתיחתו לכל האורך
טירהתוכניתטר/ 2005קוי בנין לבנינים קימים לפי מצב קיים
טירהתוכניתטר/ 8912 מבנים נפרדים על חלקה.
טירהתוכניתטר/ 1327הריסת חלק מגדר קיימת להרחבת שביל, קביעת בניה בקומה ב' ליצירת קוטג'
טירהתוכניתטר/ 2007קביעת קו בנין לחזית הצפונית
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 146/ 1שינויים באחוזי הבניה ומס' הקומות, דרכים, הרחבות לחניה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 145לחלק הקרקע לאזור מגורים חקלאים למחצה,להפקיע מגרשים לבנינים ציבוריים חל' א'
טירהתוכניתטר/ 2015קביעת קווי בנין לבניינים קימים קביעת אחוז בניה ותוספת בניה.
טירהתוכניתטר/ 2029קביעת קווי בנין ואחוז בניה למבנה קיים
טירהתוכניתטר/ 2043קביעת אחוזי בניה וקביעת קווי בנין בהתאם לקיים
טירהתוכניתטר/ 2068קביעת קווי בניה לבנין קיים לפי קיים
טירהתוכניתטר/ 1127/ 1ביטול שביל קיים והתווית שביל חדש
טירהתוכניתטר/ 1177קביעת חזית מסחרית בק. קרקע ומגורים ,הסדר חניה וקביעת שני בנינים על מגרש אחד.
טירהתוכניתטר/ 643/ 6שינוי מקום שטח ציבור
טירהתוכניתטר/ 1178/ אאחוזי בניה וקוי בנין
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 110לשנות את התווית הדרכים לקבוע מקומות לגנים צבוריים ולהתאים את השטח לתנאי מגורים
טירהתוכניתטר/ 643/ 5שינוי יעוד לאזור מגורים ד' מיוחד.
טירהתוכניתטר/ 1067שינוי מיקום דרך ושינוי יעוד מציבורי פתוח למגורים ג'
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 146התכנית המוצעת לצרכי חלוקה למגרשי בניין, דרכים ושטח ציבורי
טירהתוכניתטר/ 861פתיחת דרכים והרחבה וביטול חלק מדרכים,הרחבת שטח מיועד לבית קברות ולבית ספר.
טירהתוכניתטר/ 972הקלה בשטח מגרש בקו בנין אחורי וצדדי.
טירהתוכניתטר/ 610חילוק השטח למגרשי מגורים לבניה ציבורית ולהתוות דרכים חדשות
טירהתוכניתטר/ 679לחלק את המגרש למגרשי מגורים,מגרשים לבנינים ציבוריים,להתוות דרכים חרשות.
טירהתוכניתטר/ 1218/ 1קביעת שני מבנים על חלקה,קביעת קוי בנין,למבנים קיימים ומס' יח"ד לפי הקיים
טירהתוכניתטר/ 701שינוי תכנית מתאר טר/ 643/ 1
טירהתוכניתטר/ 732/ 1חלקת השטח למגרשי בניה לבניני ציבור ולהתוות דרכים חדשות.
טירהתוכניתטר/ 741/ 1לחלק השטח למגרשי בניה לש.צ.פ., להרחיב דרכים קיימות, להתוות דרכים חדשות
טירהתוכניתטר/ 852/ 1פתיחת דרכים,הרחבת דרכים קיימות ופתיחת שבילים,שטחים לצבור וחלוקת מגרשים