ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009006 מתאריך 26/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ה/ 5תכנית לאחוד וחלוקה, תעשיות עתירות מדע "שער רחובות"26/06/2011
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 287/ 1שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ט"שער העיר רחובות"16/05/2012
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 339שינוי יעוד של "אזור לתעשיה" ל "אזור מסחרי".קביעת הוראות בניה ל"אזור למסחרי".
דרום השרון, הוד השרון, כפר סבאתוכניתמח/ 162/ בליעד שטח להקמת גשרים,גשרונים,תעלות,גדרות וכן בצוע עבודות עפר,מחלף סוקולוב.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 11/ 4ראשון סנטר - דיור מוגן.16/12/2010
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 24/ אמבנה הכולל קומת קרקע מסחרית גבוהה עם גגון ,קומה מפולשת,2 קומות מרתף חניה ת"ת26/01/2011
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 57פרוייקט בנדרי
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 23/ 4מגורים מסחר ושימור - בנימין רחובות.
נושאמחוז מרכזנושא כללי