ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009009 מתאריך 23/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
עמק לוד, אחיעזר, כפר חב"ד, ניר צביתוכניתמח/ 266מאגר קולחין ספריה
שורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 9קהילת אלי סיני - פלמחים.04/10/2011
עמק חפרתוכניתעח/ 191/ 6קו האופן - נחל אלכסנדר.
נתניהתוכניתנת/ 552/ 48מגורים ברחוב יואל סולומון נתניה.23/02/2011
נתניהתוכניתנת/ 368/ 6/ ג/ 24"מסחר, משרדים ותעסוקה ברח' המלאכה"
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 7/ 2בניה חדשה - רח' בני בנימין - מגרש 543.14/06/2011
נתניהתוכניתנת/ 552/ 47איחוד וחלוקה בהסכמה - רח' בלינסון - צפון נתניה.26/09/2011
עמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 9הרחבת קיבוץ עין החורש.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 1/ 1תמ"א חלקית ברמה מפורטת למסילת הברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער הגיא קטע מערבי03/02/2010