ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2009005 מתאריך 20/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6024.
עמק חפרתוכניתעח/ 155שינוי ייעוד קרקע חקלאית למשק חקלאי מיוחד.14/06/2011
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 249גן לאומי נחל שורק.
גזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 13תכנית מפורטת מס' גז/13/16 שינוי לת.מ. גז/במ/19926/09/2011
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3275תוכנית ק/ 3275
גזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 12ביטול איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ אקביעת הוראות לפיתוח מתחם מגורים ע"י: הגדלת מס' המגרשים מ-14 ל-17.
גזרתוכניתגז/ 64/ אגן לאומי - תל גזר
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 3שינוי בשיעור התכסית לשטח עקרי עד ל-120 מ"ר הגדלת שטח הבניה העיקרי ל-180 מ
טירהתוכניתטר/ 2159/ 1קביעת מס' קומות בהתאם לקיים, קביעת בית קברות פרטי בהתאם לקיים.05/08/2010
טירהתוכניתטר/ 2383ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ט"שער העיר רחובות"16/05/2012
טירהתוכניתטר/ 2613ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2619ביטול חלק מ: ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 101/ גתוספת זכויות:ליציאה לגג+חדר לדירות עליונות,למרפסת לדירות בקומה אמצעית מעל מחסנ
רמלהתוכניתלה/ 170/ 3קביעת יעודי השטחים,שינוי מאזור מגורים א' לא' מיוחד,לבניני ציבור,לש.פ.פ,לת.תדלו
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 115קביעת תואי דרך משולבת והרחבתה ע"י: שינוי מש.צ.פ. לדרך משולבת,מש.ב.צ למשולבת.
לב השרון, כפר הסתוכניתמח/ 241ביטול דרך קיימת, קביעת דרך חדשה, קביעת הוראות בניה.
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 18מגורים מיוחד,בתי מלון,מסחר,מסחרי מיוחד,שטח ציבורי פתוח,דרך קיימת ודרך מוצעת10/04/2011
רמלהתוכניתלה/ 260/ 13/ בתוספת למחסן (בשטחי שרות) בקומת עמודים.22/07/2009
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 76/ אקביעת מסגרת להרחבות דיור, תוספת זכויות., קביעת קוי בנין וגובה מבנה, קביעת הורא
עמק חפר, שרונים, אליכיןתוכניתמח/ 253מ.מ. אליכין ? כביש מאסף דרומי
ראש העיןתוכניתרנ/ 20ונה ניסים רח' יהודה הלוי 74 ראש העין.06/05/2010
שורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 5מושב בית חלקיה חלוקת מגרשים למגורים.25/11/2010
נתניהתוכניתנת/ 750/ 30תוספת שטחי בניה לצורך הקמת בריכת שחיה, מי ערד.
שורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 16הסדרת שטח לבריכת שחיה ומתקני ספורט בתוך ש.צ.פ.ע"י שינוי מש.ב.צ ודרך לש.צ.פ.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3423קביעת קו בנין למבנים קיימים בהתאם למצב הקיים, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2723ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת קווי בניין בהתאםלקיים,וקביעתהוראות בניה
שורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 206/ 2הוספת שטחי בניה המותרים לתחנת תדלוק מסוג ב' על פי תמא/ 18 באזור שיעודו .,תדלוק
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 199דרך גישה למחנה צבאי בית ליד (מדרך מס' 57 - עוקף כפר יונה).
רחובותתוכניתרח/ 2110/ ב/ 3שינוי לשטח תעסוקה, מסחר ותחנת תדלוק.
ראש העיןתוכניתרנ/ 10/ ב/ 1קביעת: זכויות בניה, קוי בנין, מס' קומות.
רחובותתוכניתרח/ 2114/ 4/ 3דרך גישה לבית חולים קפלן מכביש 411.
שורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 15גאליה - שכונת הרחבה.
נתניהתוכניתנת/ 401/ 10/ 5קביעת זכויות בניה למוסד פרטי.
רמלהתוכניתלה/ 160/ א/ 30הקטנת שטח מגרש מינימלי,שינוי חזית מינימלית,החזרת זכויות בניה מלאות למגרש מוקטן
רמלהתוכניתלה/ 160/ א/ 31הקטנת שטח מגרש מינימלי,שינוי חזית מינימלית,החזרת זכויות בניה מלאות למגרש מוקטן
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 33/ 5שינוי יעוד מאזור מרכזי לאזור מגורים ג.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3457קביעת חזית מסחרית שינוי ממגורים ב' ל ב' עם חזית מסחרית
רחובותתוכניתרח/ 2000/ ב/ 4שינוי הוראות בינוי במרתפים
טירהתוכניתטר/ 972הקלה בשטח מגרש בקו בנין אחורי וצדדי.
נתניהתוכניתנת/ 301/ 6חלוקה והקצאת שטחים לצרכי ציבור ויעוד מגרשים