ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2009006 מתאריך 17/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתניהתוכניתנת/ 650/ 2פרדס-הגדוד (מדרום לאביחיל).
פתח תקוהתוכניתפת/ 41/ 6.
טייבהתוכניתטב/ 2935אתר קומפוסטציה "טייבה"
ראש העיןתוכניתרנ/ 280/ אמתחם F שכונת מגורים.15/02/2012
שורקות, גן רוהתוכניתבר/ 213/ 4אזור תעשיה גן רווה, הגדלת זכויות בניה מ-%120 ל-155% .
רמלהתוכניתלה/ 211/ 4תיקון טעות סופר, הוספת גוש 4448 ח"ח 50 לרשימת החלקות.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 60/ 3/ 10שינוי הוראות בינוי הבתאם למצב הקיים
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 105קביעת שטח לאזור נופש מטרופוליני.ולאזור נופש מטרופוליני משולב בפתוח עירוני.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 98תכנית לשחזור שטייטל - עיירה יהודית במזרח אירופה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 21/ 8מתחם הסופרלנד,פיתוח אזור פארק האגם,לתעסוקה, פארק הרפתקאות, נופש, ספורט.
ראש העיןתוכניתרנ/ 300/ א/ 1מסוף תחבורה מזרחי - ראש העין.21/10/2010
טייבהתוכניתטב/ 3258קביעת חזית מסחרית עם מגורים ג', שינוי ש.פ.פ לדרך,קביעת קונטור והוראות בניה.
חבל מודיעין, ברקתתוכניתחמ/ 565/ 33אחוד וחלוקה בהסכמה,הגדלת גבולות מגרש חקלאי א ע"י צרוף חלק ממגרש ביעוד ספורט.16/07/2012
טייבהתוכניתטב/ 3324שינוי יעוד ממגורים ג' לחזית מסחרית.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 572/ 8"נאות ראשונית"ביטול מסמך מים וביוב מנחה.
טייבהתוכניתטב/ 3319שינוי יעוד מפרטי לציבורי ופיצוי מציבורי לפרטי.
טייבהתוכניתטב/ 3355הגדלת שטח בניה, קביעת הוראות בינוי ופיתוח, הגדלת אחוזי בניה.29/08/2010
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1518/ 2תוספת יח"ד באזור מגורים ג'
טייבהתוכניתטב/ 3326איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים,הקטנת קוי בניין,העלאת אחוזי בניה,הגדלת מס' יח"ד.
ראש העיןתוכניתרנ/ 830/ 1/ אהמרת האזור הציבורי הפתוח לאזור מגורים א' ובאזור לבניייני ציבור, התוויות דרכים
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 11/ הקביעת שימושים חריגים והזמן המרבי לשימוש חריג
פתח תקוהתוכניתפת/ 397לחלק השטח למגרשים,להפריש שטחים לדרכים, ולש.צ.פ.
פתח תקוהתוכניתפת/ 388/ 1/ אחברת קדישא
פתח תקוהתוכניתהר/ 96לקבוע צורת הקמת הבתים ולהפריש שטחים לדרכים וש.צ.פ.
פתח תקוהתוכניתהר/ 485/ 1לחלק השטח מחדש לאזור חצי חקלאי מגרשים לב.צ, ש.צ.פ והתווית דרכים חדשות
הוד השרוןתוכניתהר/ 151חיעד שטחים למגורים ל- ב.צ ל- ש.צ.פ לפתוח דרכים חדשות ולבטל דרכים קיימות
הוד השרוןתוכניתהר/ 145/ 2יעוד שטח לתחנת דלק
פתח תקוהתוכניתפת/ 360/ 1בינוי, להפריש שטחים להרחבת הדרך ולקבוע קוי בניין
פתח תקוהתוכניתפת/ 379/ 3/ אקביעת קו בניין למוסד חינוכי
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 5/ אהתליית תכנית שתסדיר גבולות המגרשים בתחומה.
פתח תקוהתוכניתפת/ 66/ 1להפרשי שטחים לדרכים, לחלק את השטח למגרשים,
נושאמחוז מרכזנושא כללי