ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009016 מתאריך 20/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
נתניהתוכניתנת/ 547/ 4/ 2ביטול נת/4/547.קביעת יעודים למגורים מיוחד רב קומות,ש.ב.צ. ודרך.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 328צפון קדימה
עמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 1/ 1נקןדת חן - הדר עם.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 1005זמר תוכנית מתאר מקומית
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 350תכנית מתארית לתכנון מחדש של אזור צומת בילו קריית עקרון.
נושאמחוז מרכזנושא כללי