ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010001 מתאריך 04/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 18/ אשינוי תקן החניה, תוספת שטחי שירות לחניונים תת קרקעיים.
רעננהתוכניתרע/ 2018רשימת שימור אתרים
פתח תקוהתוכניתפת/ 1234/ 27בית משותף, שינוי יעוד מחניה וש.ב.צ למגורים ג ודרך, בניית בנין בן 6 קומות.
רעננהתוכניתרע/ 2016זוגות צעירים ברח' בורלא
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3414/ 4שינוי בהוראות א.ת. דרומי, כפר קאסם.
נתניהתוכניתנת/ 545/ א/ 7מגורים בצפון נתניה
נתניהתוכניתנת/ 800/ 93מתחם בית ספר ביאליק
טירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 93שמוש חורג מסככה חקלאית לאולם שמחות
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
לודתוכניתלד/ 8100/ 2ועד הדיור - מתחם ראשון בשכונת אחיסמך.05/08/2010
נושאמחוז מרכזנושא כללי