ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2010001 מתאריך 27/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 31/ 6תכנית מפורטת מס' זמ/6/31/598
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 11ש.יעוד מחקלאי לתעשיה, מסחר וכו'
עמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 59/ 1.
עמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 8שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' עח/8/43
עמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31.
פתח תקוהתוכניתפת/ 41/ 6.
טייבהתוכניתטב/ 2847קביעת: חזית מסחרית, חניה ציבורית.שינוי ממגורים ג' לדרך, המרת דרך למגורים ג'.28/04/2010
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 40/ אשינוי מחקלאי למגורים ב' מיוחד, לש.צ.פ. לדרכים, לאזור תעשיה, קביעת ש.פ.פ. לחניה16/07/2012
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 48הגדלת שטח עיקרי במגרש, הגדלת שטח עיקרי בקומת קרקע ללא הגדלת תכסית.28/04/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 1המרת חלק משטח החניון: לתחנת דלק ושרותים, למגרש לבנין צבורי.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1217/ 2/ אהתווית והרחבת דרכים, אחוד וחלוקה לפי סימן ז' לחוק, קביעת חזית מסחרית.
פתח תקוהתוכניתפת/ 775הרחבת דרכים, הריסת מבנים, אחוד חלקות, בנין משותף, 150.5%, 14 דירות, מרווחים.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1225/ 18שינוי לתכנית פת/ 1002/ 3/ ב
פתח תקוהתוכניתפת/ 1201/ 4חלוקת קרקע, הקמת בנין בקוי בניה המסונים,הקצאת שטח ציבורי פתוח בתסריט
חבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 9תכנית לבית עלמין משותף נחלים - בארות יצחק
פתח תקוהתוכניתפת/ 1201/ 16קביעת:קוי בנין, אחוזי בניה וקומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 1232/ 16שינוי יעוד לש.צ.פ עבור התווית קו ביוב,סימון תוואי עתידי לרכבת פרברית
רחובותתוכניתרח/ 53/ 5תואי דרכים חדשות וחלוקת השטח למגרשי בניה ותעשיה
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 934קביעת יעוד לשטחים וביטול חלק מדרכים קיימות.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 886איחוד חלקות וחלוקתן מחדש, ופתיחת דרדך לחלקות חדשות
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6072חלוקת המגרש לשתי חלקות ללא הסכמת הבעלים
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 29/ אתוספת יחידות דיור והוספת שטח ציבורי פתוח.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 507/ 8פתיחת קטע דרך וביטול דרך קיימת
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 865/ 5שינוי ייעוד משטח מגורים לחנייה ציבורית
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6065תוספת קומה למבנה ואגדלת אחוזי בניה לבנין
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 865/ 10תיקון תקנות הבניה באזור מגורים א'
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 865/ 7הקלה בשטח הבניה בהתאם לתכנית בינוי
לב השרון, יעףתוכניתצש/ 104/ 1להתוות דרכים חדשות, ולבטל דרכים קיימות
שרונים, צורן קדימהתוכניתצש/ 175התוית דרך שדה
פתח תקוהתוכניתפת/ 699הרחבת דרך אחוד חלקות קביעת קוי בנין
כפר סבאתוכניתכס/ 30/ 1חלוקת שטחים להקמת שכונת מגורים
פתח תקוהתוכניתפת/ 1211/ 16קביעת קוי בנין
רחובותתוכניתרח/ 158/ 5/ בתיקון קו בנין מערבי
רחובותתוכניתרח/ 263אחוד חלקות וחלוקתן מחדש
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1085שינוי קו בנין מ-4 מ' ל- 3 מ'
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 982הקטנת קוי בנין צד למבנים/ סככות קיימים
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 975/ אשינוי בהוראות הבניה
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 966הקמת שתי יחידות דיור נוספות
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 953איחוד חלקות וקביעת קוי בנין
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסוןתוכניתיד/ 890תוכנית יד/ 890
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 898אחוד מגרשים וחלוקתם מחדש ופתיחת דרך ליצירת גישה למגרשים חדשים
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 27המרת שטח מציבורי פתוח לבניני ציבור
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 21המרת שטח ציבוריפתוח לאזור מגורים
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 5ביטול יעוד חלק משטח ציבוריפתוח וליעד השטח למגרש לבנין צבורי
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 18שנוי יעוד שטח בית קברות למגרש לבניני ציבור
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 18/ אשינוי יעוד מבניני ציבור למגוריםעם חזית מסחרית
נתניהתוכניתנת/ 464/ 1יעוד חלקה לבנין מגורים רב קומות וחנייה
לב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 199/ 7קביע ת מס' יחידות דיור
נתניהתוכניתנת/ 101/ 7איחוד חלקות ויעודם כמיוחדות