ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010011 מתאריך 05/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתמח/ 263יצירת ציר ציבורי המחבר את ציר החינוך ו"שדרת הפרדס" עם מרכז העיר.הוחלף מהר/1305
עמק חפרתוכניתעח/ 191/ 5בית ספר רמות שפירא,שטח המיועדלמרכז שירות ומוסדות,קביעת גבולות בית העלמין.
עמק לודתוכניתעל/ 475/ 40שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב'
גזרתוכניתגז/ 14/ 24יער חולדה
נתניהתוכניתנת/ 800/ 93מתחם בית ספר ביאליק
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
דרום השרון, חורשיםתוכניתשד/ 1115/ 30קיבוץ חורשים - תכנית מתאר לקיבוץ
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 763תחמ"ש קבועה ברחובות
נושאמחוז מרכזנושא כללי