ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008197 מתאריך 29/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 07/ 067/ 4אי מתן החלטה בתביעת פיצויים בתכנית רח/2010
גזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 09/ 9026/ 4שמאי מכריע
גזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 09/ 9027/ 4שמאי מכריע