ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2009253 מתאריך 26/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5122התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בנין לקומה לפי תמ"א 38
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5123סירוב למתן היתר לבקשה לתוספת קומה לבנין לפי תמ"א 38
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5229התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5232סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5230סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת קומה אחת לבניין
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5236התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת קומה אחת לבניין
קרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 10/ 5245ערר על תוכנית קא/מק/208
קרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 10/ 5246ערר על תוכנית קא/מק/208
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5254סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה א'
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 10/ 5272התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5269התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג לעסק של מוסך
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5300ערר על הפסקת מתן חשמל לבניין