ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 83 מתאריך 21/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאאישור פרוטוקולים משנה אאישור פרוטוקולים - ועדת משנה א'
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3690/ 87/ 7הקטנת תקן חניה - תא/ 2308 רח' מבצע קדש 18 תל אביב