ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 84 מתאריך 16/05/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאאישור פרוטוקולים משנה אאישור פרוטוקולים - ועדת משנה א'
הרצליהבקשה ועדה מקומית691/ 83/ 7בקשה לשיפוץ מבנה קיים- רח' בלינסון הרצליה
הרצליהבקשה ועדה מקומית692/ 83/ 7בקשה לשימוש חורג בקרקע ובניינים קיימים לגן אירועים דרך ארץ אירועים וטבע בעמ
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3691/ 87/ 7אישור בניית מרכז אופניים בפשט הצפה בנחל הירקון בהתאם לתממ/5/2