ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 89 מתאריך 09/01/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאאישור פרוטוקולים משנה אאישור פרוטוקולים - ועדת משנה א'
תל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2712מגדל אחים אלה
תל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 3040רסיטל
תל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2719מבני גזית
תל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2623אגד
קרית אונונושאצל-קא-322-בר-אילןתכנית צל רובע בר אילן