ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 90 מתאריך 13/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאאישור פרוטוקולים משנה אאישור פרוטוקולים - ועדת משנה א'
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3673/ 87/ 7בקשה להפחתת תקן חניה
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3695/ 87/ 7הקטנת תקן חניה - תא/ ל/ 3
תל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תגפ/ 597תגפ/ 597 מחלף גנות ותת"ל/ 19 לכביש 4
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3696/ 87/ 7הריסת מבנה גן ילדים ובניית מבנה גן אירועים-תא/ 2603