ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2009434 מתאריך 06/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 03/ 5736-5720תביעת פיצויים בגין תכנית רג/ 1106
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5331התנגדות לתוכנית תא/ מק/ 2988 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5347התנגדות לתוכנית תא/ מק/ 2988 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5348התנגדות לתוכנית תא/ מק/ 2988 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5380ערר על תוכנית 2988 א' וב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5156התנגדות לתוכנית 2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5187ערר על תוכנית תא/2988/א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5188ערר על תוכנית תא/2988/א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5189ערר על תוכנית תא/2988/א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5247ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5249ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5261ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'
קרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 11/ 5481התנגדות לתוכנית קא/מק/212
גבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 11/ 5495התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים ב2 בנייני מגורים חדשים
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5528סירוב מתן היתר לבקשה לאישור בדיעבד בבית חד משפחתי
קרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 11/ 5534ערר על תוכנית קא/מק/220
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 11/ 5550סירוב מתן היתר לבקשה להריסת קטע מגדר קיימת+ת. פרגולה