ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 813 מתאריך 15/09/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2378/ אנמל יפו העתיקה.29/03/2007
רמת השרוןתוכניתרש/ 593קביעת מסדרון תחבורתי לדרך מהירה, לרכבת ולשטח לעיצוב נוף הכלול בתחום הדרך25/07/1991
רמת השרוןתוכניתרש/ 800מתחם דרום גלילות09/11/2004
בני ברקתוכניתבב/ 643תוספת זכויות בניה לבנין ציבורי (מוסדות בית אל)05/01/2004
בת יםתוכניתבי/ 403/ 1סגירת קומות מפולשות16/11/2003
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007