ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2003075 מתאריך 30/10/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5466תוספת בנייה בקומה א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5465הריסת מבנה ובניית מבנה חדש בן 2 קומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5467היתר לשימוש חורג למוסך
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5324-5298תביעת פיצויים בגין תכנית 380א'