ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 832 מתאריך 23/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 205אזור תעסוקה דרומי, אור יהודה12/08/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3000דרום הקריה25/09/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3279הרחבת דירות גן- תל ברוך צפון14/12/2004
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005