ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 834 מתאריך 25/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעתייםתוכניתגב/ 258/ דקביעת אופי ותנאים למתן היתר להגדלת מגורים בקומת עמודים מפולשת הבנויה חלקית,
הרצליהתוכניתהר/ ד/ 5310דרך מס' 531
רמת השרוןתוכניתרש/ 593קביעת מסדרון תחבורתי לדרך מהירה, לרכבת ולשטח לעיצוב נוף הכלול בתחום הדרך25/07/1991
גבעתייםתוכניתגב/ 72/ בתוכנית גב/ 72/ ב26/08/2004
בני ברקתוכניתבב/ 671ישיבת סלובודקה17/04/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3264מתחם הבימה20/12/2005
בני ברקתוכניתבב/ 710מגורים רח' מינץ14/11/2004
גבעתייםתוכניתגב/ 358/ דחניון גיברא15/04/2004
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007