ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2005054 מתאריך 14/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 05/ 5158ערר על החלטת שמאי מכריע
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5264בקשה לפתיחת פתח בגדר