ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 722 מתאריך 19/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חולוןתוכניתח/ 500דרום חולון
גבעתייםתוכניתגב/ 460בנין מגורים מעל למסחר16/12/2010
קרית אונותוכניתקא/ 380מתחם מגורים- עבר הירדן28/02/2008
גלילית מחוז תל אביב, רמת גן, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, רמת אפעלתוכניתתדמת/ 2004דרך מוטה גור בין דרך 461 לבין דרך יעקב דורי08/01/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3615בית גיבור- תוספת יעוד למגורים ולמלונאות
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 233ביטול שטח הפקעה והחזרתו לייעוד הקודם13/05/2007
הרצליהתוכניתהר/ 1941/ אשינויי יעוד קרקע מאזור חקלאי א' לשצ"פ,למרכז ספורט,לשב"צ,ולמגורים.
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3658תוספת קומה וחדרי מלון -תוספת למצב מאושר12/12/2007
בת יםתוכניתבי/ 142/ 2/ במגורים -בוני התיכון13/03/2007
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007